Capital ambition logo

Caerdydd fel Dinas Glyfar

Divider image of white boxes

Mae’r cyfnod ymgynghori bellach wedi dod i ben. Rydym wrthi yn casglu eich adborth abydd Map Ffordd DInas Glyfar yn cael ei ryddhau maes o law.Mae Caerdydd Glyfar yn archwilio’r defnydd o dechnoleg a data er mwyn gwella bywydau’r bobl sydd yn gweithio ac ymweld â’r Brifddinas.

Mae’r map ffordd dinas glyfar ‘drafft’ hwn wedi ei ddylunio i fod yn hyblyg ac i weithredu fel catalydd i gydweithredu, meddwl arloesol, gwasanaethau a ddyluniwyd yn well ac i’n galluogi ni i fanteisio ar ddatblygiadau technoleg.

Mae’n bwysig tynnu sylw at y ffaith fod ein hymagwedd dinas glyfar yn uchelgeisiol ond yn ceisio osgoi camau gwag y mentrau dinasoedd clyfar cynnar. Nid yw’n golygu projectau canoli mawr na’n hyrwyddo defnyddio technoleg heb wir bwrpas iddo. Yn hytrach, ein bwriad yw dysgu o brofiadau dinasoedd eraill, gweithio gyda’n dinasyddion a thargedu mentrau a fydd yn cynnig datrysiadau o werth uchel ar gyfer y bobl sydd yn byw, gweithio ac ymweld â’r ddinas.

Mae pum cenhadaeth i Fap Ffordd Dinas Glyfar Caerdydd Mae’r cenadaethau hyn yn hyrwyddo gweithio cydweithredol, hyrwyddo penderfyniadau ar sail data, anelu i ehangu cysylltedd, gwella iechyd a llesiant, cynyddu symudedd, a bydd yn helpu i sicrhau y bydd Caerdydd yn parhau i fod yn ddinas gynaliadwy.

 

Trosolwg cenhadaeth

Bydd Caerdydd yn cyflawni’r cenadaethau canlynol er mwyn cyfrannu at ddatrys heriau’r Ddinas.

Cenhadaeth 1: Dinas gydweithredol

Sicrhau y bydd gan bobl gyfle i chwarae rhan yn nhrawsnewidiad Dinas Glyfar Caerdydd

 • Cydweithredu ac ystyried ffyrdd gwell o ymgysylltu â’r ddinas
 • Ymgysylltu â chyflogeion i sicrhau’r canlyniadau gorau
 • Mynd i’r afael ac eithrio digidol a llythrennedd digidol
 • Ymrwymo i waith partneriaeth

Cenhadaeth 2: Dinas a yrrir gan ddata

Defnyddio data i wella’r broses benderfynu, cynnig gwasanaethau gwell a hyrwyddo arloesi yn y ddinas

 • Defnyddio data’n fwy effeithiol
 • Buddsoddi mewn sgiliau data a’u datblygu
 • Gwneud data’n haws i’w gael
 • Datblygu ymddiriedaeth ymhlith y cyhoedd wrth rannu a defnyddio data

Cenhadaeth 3: Dinas gysylltiedig

Sicrhau fod cysylltedd yn addas i’r dyfodol, yn wydn ac yn well fel y gall ein seilwaith digidol gystadlu â’r gorau yn y DG.

 • Gwella’r seilwaith ffibr
 • Ymwreiddio Cyfnewidfa Rhyngrwyd Caerdydd yn y rhanbarth
 • Cyflwyno 5G yn ddidrafferth a gwella cysylltedd symudol
 • Harneisio grym Rhyngrwyd Pethau (RhP)

Cenhadaeth 4: Dinas symudol a chynaliadwy

Defnyddio technoleg ac arloesi i wella seilwaith trafnidiaeth y ddinas a chefnogi ymdrech Caerdydd i ddod yn ddinas carbon isel

 • Defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gadw Caerdydd i symud
 • Ystyried gofynion seilwaith ar gyfer cerbydau hunan-yrru
 • Datblygu seilwaith ac amgylcheddau adeiledig mwy clyfar
 • Rhoi seilwaith ynni clyfar ar waith

Cenhadaeth 5: Dinas iach

Sicrhau fod gwasanaethau cyhoeddus yn gysylltiedig a fod pobl yn cadw’n iach ac annibynnol

 • Defnyddio technoleg ddigidol i helpu defnyddwyr i aros yn annibynnol
 • Cyd-ddylunio technoleg iechyd
 • Cydlynu Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Defnyddio technoleg i hyrwyddo gweithgarwch corfforol a gwella llesiant

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd 2024

Polisi Cwcis Polisi Preifatrwydd